Náhradní plnění

Většině zaměstnavatelů ukládá zákon o zaměstnanosti zaměstnávat ve své společnosti zaměstnance se zdravotním postižením. Ne v každé firmě je to ale samozřejmě možné. Jedním z možných řešení je pak odběr zboží a služeb od chráněných dílen formou tzv. Náhradního plnění.

Jak zákon funguje v praxi:

Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od 1. 1. 2005 stanovuje, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením. Pro správné určení celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Možnosti plnění zákona:

1. Odvodem do státního rozpočtu
- V případě, že firma nezaměstnává dostatečný počet zdravotně postižených zaměstnanců, je povinna provádět odvod do státního rozpočtu. Výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

2. Přímé zaměstnávání povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (tedy alespoň 4 %).

3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
- Jde o poslední možnost, která je pro mnoho firem nejvýhodnější. Do plnění povinného podílu lze totiž započítat odebírání produktů a/nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka bez DPH za odebrané produkty a/nebo služby se poté vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Výsledné číslo pak představuje počet osob s postižením, které nemusejí být zaměstnány fyzicky - tzv. náhradní plnění.

Zaujalo Vás toto řešení? Kontaktujte nás!

Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).